ทีมนศ.อาชีวะคว้าแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ ปี 66

ทีมนักศึกษาอาชีวะ คว้าแชมป์แกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 15 ปี 66 เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค. 2566 ภายใต้สโลแกน “The Youth The Future : กำลังอยู่ในวัยหนุ่มสาว มีเป้าหมายสู่อนาคต” ณ วิทยาลัยวิศวกรรมฮาร์ทบิ้น เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทีมจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกว่า 55 ทีม จากจีน ไทย รัสเซีย ยูเครน และอื่น ๆ ซึ่งทั้ง3 ทีมอาชีวะ สามารถคว้ารางวัลได้ทุกทีม ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จากผลงาน “ชีวิตที่เป็นความหวังแห่งอนาคต” และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จากผลงาน “เมตตา พึ่งพา เพื่อโลกใหม่” ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่หนึ่งร่วมกันและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในชื่อผลงาน “เยาวชน อนาคต” รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

ทีมนักศึกษาอาชีวะ

สำหรับ แนวคิดในการแข่งขันของทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ที่ได้รับรางวัลจากผลงาน “ชีวิตที่เป็นความหวังแห่งอนาคต“ มีแนวคิดจากความรักคือพลังสร้างสรรค์ชีวิต จากชีวิตหนึ่งสู่อีกชีวิตหนึ่ง และอีกหลายชีวิตในเวลาต่อมา พลังชีวิตของมนุษย์เริ่มต้นจากการเลี้ยงดูสั่งสอนและให้แนวทางที่ถูกต้องจากผู้ให้กำเนิดสำหรับดำรงตนอย่างมั่นคงยั่งยืนในโลกกว้างต่อไป

โดยทีมแข่งขันประกอบด้วย นายวสันต์ เมฆฉาย ครูที่ปรึกษา และ 1.นางสาวนฤมล เจริญเกียรติ ​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 2.นายอรรฆพร กลิ่นขจร ​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 3.นายภัทรภูมิ เจียรนิมิต ​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จากผลงาน “เมตตา พึ่งพา เพื่อโลกใหม่” ซึ่งประติมากรรมชิ้นนี้สื่อให้เห็นถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ตามหัวข้อ “เยาวชน สู่อนาคตใหม่” ที่แทนค่าด้วยนางเงือกกำลังยอกล้อเล่นและ ให้อาหารฝูงปลาแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เมตาต่อสรรพสิ่งที่เกื่อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสมบูรณ์ของท้องทะเลลดลง เกิดสภาวะสูญพันธ์ุของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด มนุษยชาติขาดแคลนอาหารไปทั่วทุกมุมโลก

โดยทีมแข่งขัน ประกอบด้วย นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา ครูที่ปรึกษา และ 1.นางสาวสุวภัทร ศิวายพราหมณ์  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 2.นางสาวเขมมิกา รอดเหล็ก ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ 3.นางสาวกรกนก ชำนาญเพชร์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์และ 4.นางสาวเซอิระ สุวรรณไตรย์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากผลงาน ‘’เยาวชน อนาคต’’ แนวความคิดจากปัญหาขยะที่พบบ่อยในปัจจุบันโดยเฉพาะขยะพลาสติกเป็นปัญหาของทั่วโลก และกำลังเป็นภัยคุกคามระบบนิเวศน์ทางทะเลทำให้สัตว์ทะเลเสียชีวิตมากมาย เช่น เต่าทะเล นกทะเล โลมา วาฬ และพะยูน เป็นต้น สาเหตุของปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากฝีมือมนุษย์ ไม่เพียงเท่านี้ หากปัญหาขยะพลาสติกลุกลามไปเรื่อยๆ ยังจะมีวาฬ โลมา นกทะเล เต่ารวมทั้งพะยูนต้องตายจากขยะเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น เราจึงต้องรณรงค์ให้เยาวชนและทุกๆคนเห็นถึงปัญหาของขยะและคุณค่าของชีวิตสัตว์ทะเลเหล่านั้น

โดยทีมแข่งขันมี นายสุระชาติ พละศักดิ์ ครูที่ปรึกษา และ 1.นางสาวประวีณา โคตรคันธา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 2.นางสาวนันทิกานต์ สอนจิตร​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ 3.นางสาวญาโณทัย ปัดเพชร​​ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์ และ 4.นางสาวฐิติมากร ศรจิตร​​ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “ตรีนุช” มั่นใจ PA Support Team สร้างความเข้าใจเกณฑ์ PA ได้ครูคุณภาพ