กัญชา ส่งผลกระทบต่อสมองเด็ก-วัยรุ่น อย่างไรบ้าง

นายแพทย์ธนกร กาญจนประดับ กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ

และ แพทย์หญิงกรกมล โหรสกุล กุมารแพทย์โรคระบบประสาท โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพ ระบุถึงผลกระทบของกัญชาที่มีต่อการทำงานของระบบประสาทและสมองของเด็กและวัยรุ่นเอาไว้ ดังนี้

กัญชา ส่งผลกระทบต่อสมองเด็ก-วัยรุ่น อย่างไรบ้าง
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ควรเข้าถึงและบริโภคกัญชา เนื่องจากสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ การบริโภคกัญชามีผลต่อสมองของเด็ก และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองที่กำลังพัฒนา

ในกัญชา มีสาร THC (Tetrahydrocannabinol) มีผลกระทบต่อสมองของเด็กและวัยรุ่น เช่น

พัฒนาการล่าช้า
ปัญหาพฤติกรรม
เชาวน์ปัญญาลดลง
เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท
เสี่ยงต่อภาวะฆ่าตัวตาย
เสี่ยงต่อการเกิดสารเสพติดชนิดอื่นๆ
ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ข่าวอื่นๆ ชื่นชม…จิตอาสาตัวน้อย ใช้เวลาช่วงปิดเทอม เก็บขยะรอบพระเมรุมาศจำลอง